Catàleg

Releases

Televisió

Media

Nosoltres

About Us

Gats

Only Cats

Avis Legal

Legal Advice

Privacitat

Privacy

galetes

Cookies

condicions

Terms of Use

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Propietari: Gata Records
Nom comercial: Gata Records, Gata Recs, Gata.
Activitat: Segell Discogràfic.
NIF: N5121550G
Seu social a Europa: Carrer del Taulat 60 BX1. Barcelona, Catalunya.
Correu de contacte: info@gatarecords.com.

COM OBTENIM LA INFORMACIÓ

A través del formulari de contacte, formulari de subscripció, formulari d’accés a pàgines privades i l’acord de publicació.

QUE DADES SOL·LICITEM

En el formulari de contacte i el de subscripció et demanem el teu nom i correu electrònic.

Si ets artista de la Discogràfica, en l’acord de publicació, et demanarem el teu nom i lloc de residència, a més de la informació de l’obra a publicar i aspectes legals relacionats amb aquesta.

En el formulari d’accés a pàgines privades et demanarem nom i contrasenya.

AMB QUIN OBJETTIU UTILITZEM LA INFORMACIÓ

Les dades obtingudes a través del formulari de contacte, els utilitzem per respondre l’eventual consulta que ens hagis fet.

Fem servir la informació del formulari de subscripció per enviar-vos notícies relacionades amb el nostre catàleg i activitats relacionades. I mai més de dues vegades al mes.

Les dades recollides en l’acord de publicació els fem servir per poder publicar l’obra.

Si ets artista de Gata, al formulari d’accés a pàgines privades, es fa servir la informació, perquè puguis accedir-hi.

AMB QUI COMPARTIM LES DADES OBTINGUDES

Per poder enviar el nostre butlletí necessitem compartir la informació amb Mailchimp, empresa que està ubicada a els EUA. Pots consultar la seva política de privacitat en: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Per publicar una obra compartim les dades amb Labelworx, que és l’empresa encarregada de la distribució del nostre catàleg, està ubicada a Kingston, Anglaterra. Pots llegir la seva política de privacitat en el següent enllaç: https://www.label-worx.com/privacy/

Per pagar els royalties als nostres artistes, vam compartir la informació amb PayPal, que està situada a Luxemburg. Per a més informació, pots visitar: https://bit.ly/2XWWieF

QUANT TEMPS EMMAGATZEMEM LA INFORMACIÓ

Les dades del formulari de contacte i el de subscripció, els guardem fins que tu, els donis de baixa.

La informació continguda en l’acord de publicació, l’emmagatzemem tot el temps que duri la relació. Si aquesta s’acaba, les dades s’eliminen.

En el formulari d’accés a pàgines privades guardem només el nom d’usuari, la contrasenya no s’emmagatzema.

EN QUÈ LLOC GUARDEM LES DADES OBTINGUDES

Les dades les emmagatzemem a l’ordinador de la nostra oficina, no existint còpia en els servidors del nostre allotjament web, ni en cap servei d’emmagatzematge digital.

DRET A RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

En qualsevol moment pots accedir a les teves dades personals, i també sol·licitar la rectificació, supressió o el que et vingui de gust. Només es guardés una còpia en cas de reclamació judicial.

Per exercir els teus drets només cal que ens enviïs un correu electrònic a: info@gatarecords.com

O si prefereixes, ens pots escriure per correu postal a:

GATA RECS
carrer del Taulat 60 baixos 1
08005
Barcelona, Catalunya

En el cas d’estar subscrit al nostre butlletí, et pots donar de baixa en el mateix correu, en l’apartat que s’inclou a peu de pàgina d’aquest.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

En utilitzar aquesta web l’usuari declara haver estat informat de quina és la política de privacitat de la mateixa i consent, per tant, l’ús de les seves dades.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ens reservem el dret a modificar, corregir o adaptar les polítiques de privacitat, a futurs requisits tècnics, comercials o legals.

Els eventuals canvis seran anunciats en aquesta web, amb l’almenys un mes d’anticipació abans de la implementació d’aquests.

DATA D'ACTUALIZACIÓ

Juny 1 2022

RESPONSIBLE FOR THE PROCESSING OF THE PERSONAL DATA

Owner: Gata Records
Commercial name: Gata Records, Gata Recs, Gata.
Line of business: Record Label
NIF: N5121550G
Office in Europe: Carrer del Taulat 60 BX1. Barcelona, Spain.
Contact email: info@gatarecords.com

HOW WE GET THE INFORMATION

Through the contact form and the subscription form. Also, when you access the private area and when you sign a publishing agreement.

WHAT DATA DO WE REQUEST

In the contact and subscription form, we ask for your name and email.

If you are a GATA RECs artist, in the publishing agreement, we will ask for your name and place where you reside, in addition to the information of the release to be published and legal aspects related to it.

In the form of access to private pages, we will ask for your name and password.

FOR WHAT WE USE THE INFORMATION

We use the data obtained through the contact form, to answer the possible question or query made.

We use the information from the subscription form, to send you news related to our catalog and related activities. We do not send more than two newsletters per month.

We use the data collected in the publishing agreement, to be able to send it to distribution, and then make it available in stores.

If you are a label artist, the information is used for you can access the private area.

WITH WHO WE SHARE THE DATA OBTAINED

In order to send our newsletter we need to share the information with Mailchimp, a company that located in the USA. You can check their privacy policy at; 

https://mailchimp.com/legal/privacy/To publish a work we share the data with Labelworx, which is the company in charge of distributing our catalog, is located in Kingston, England. You can review its privacy policy at the following link; https://www.label-worx.com/privacy/

In order to pay royalties to our artists, we share the information with PayPal, which is located at Luxembourg. For more information you can visit; https://bit.ly/2XWWieF

HOW LONG WE STORE THE INFORMATION

We keep the data of the contact and subscription form, until you eventually revoke the permissions.

The information contained in the publishing agreement, is stored during the time of the relationship. If the relationship ends, the data is deleted.

In the form for access to private pages, we save only the username, the password is not stored.

WHERE WE STORE THE DATA

The data is stored in the computer in our office, and there is no copy on the servers of our hosting, or on any digital storage service.

RIGHT TO RECTIFICATION AND CANCELLATION

At any time, you can access your personal data and request a rectification, deletion or whatever you want. Only one copy will be kept in case of legal claim.

To exercise your rights, just send us an email to; info@gatarecords.com

Or if you prefer, you can write us a ordinary mail to;

GATA RECs
Carrer del Taulat 60 BX 1
ZIP 08005
Barcelona, Spain

In the case of being subscribed to the newsletter, you can unsubscribe in the same email, in the section included at the bottom.

ACCEPTANCE AND CONSENT

By using this website, the user declares to have been informed of the privacy policy, and therefore consents the use of their data.

CHANGES IN THE PRIVACY POLICY

We reserve the right to modify, correct and/or adapt the privacy policies to future technical, commercial or legal requirements. The eventual changes will be announced on this website, at least one month in advance before their implementation.

UPDATE DATE

June 1, 2020

Dubtes? Contacta'ns

Do you have any question?

Som gats i aquesta és la nostra discogràfica

contacte

Contact

PrivaciTaT

Privacy

Legals

Legal Advice

Galetes

Cookies

Condicions

Conditions

Gats

Only Cats

PrivaciTaT

Privacy

Legals

Legal Advice

Galetes

Cookies

Gats

Only Cats

GATA · GATA RECS · GATA RECORDS, EL LOGOTIP I LES NOSTRES ICONES, SÓN MARCA REGISTRADA. COPYRIGHT © 2006 - 2022 GATA RECORDS CATALUNYA. TOTS ELS DRETS RESERVATS.

GATA, GATA RECs, GATA RECORDS + the logo and its icon, are registred trademark. Copyright © 2006 - 2021 Gata Records Catalonia. All rights reserved.